Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van KSM-Steigerhout, gevestigd te Sliedrecht, Nederland
Versie geldig vanaf 01-09-2016

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
3. Bedrijf: een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluiten gebruikt gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
1. Naam en rechtsvorm: KSM-Steigerhout
2. Adres: Matena 11
3. Postcode en vestigingsplaats: 3356LG Papendrecht (Nederland)
4. KvK-nummer: 73894192
5. BTW-id nummer: NL002208381B41
6. Telefoonnummer: 0031 (0) 622224187 of 0031 (0) 634415558
7. Bedrijfsactiviteiten: Vervaardiging van meubels in de ruimste zin van het woord, detailhandel voor meubels voornamelijk vervaardigd uit steigerhout. Verhuur van meubels aan consumenten en bedrijven.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat iedere overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Mocht de consument akkoord geven op de offerte van de ondernemer, dient de consument op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden welke de ondernemer ter beschikking stelt via de internetsite www.ksmsteigerhout.nl en heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
3. Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden van de ondernemer.
3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen worden de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de ondernemer erkend.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien het aanbod onder voorwaarden geschiedt of beperkt beschikbaar is, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aangeboden product en/of dienst.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Zowel van de consument als van de ondernemer.
4. Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
5. Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer enkel nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijke zijn bevestigd.
6. Een aanbieding geldt niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst via elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument via elektronische weg kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Prijzen
1. De prijzen worden niet verhoogt zolang de aanbieding loopt, tenzij wettelijke maatregelen die noodzakelijk maken.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is de ondernemer niet aansprakelijk.
3. Alle genoemde prijzen zijn in Euro (€) en inclusief 21% BTW.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. De consument is verplicht de geleverde producten direct te controleren bij ontvangst. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de ondernemer.
4. Indien de consument heeft geconstateerd dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is en deze toch in gebruik neemt, vervalt het recht tot reclameren en terugzending.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen, bewuste roekeloosheid.
6. Garantie wordt uitgesloten indien:
6.1 de consument in gebreke is gebleven.
6.2 de consument zelf het product heeft gerepareerd/bewerkt of heeft laten repareren/bewerken door een derden.
6.3 het product aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig is behandeld of er in strijd met de aanwijzingen is behandeld.
6.4 de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7. Indien de klacht van de consument door de ondernemer gegrond wordt verklaard, zal de ondernemer een passende oplossing zoeken waarin beide partijen zich kunnen vinden.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (Art 7:5 BW), heeft de consument het recht de geleverde goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat het product bij u afgeleverd is. Indien de consument binnen deze termijn niet kenbaar heeft gemaakt de koop te willen annuleren of het product niet heeft geretourneerd, is de koop een feit. De consument is verplicht aan te kunnen tonen dat zij het product heeft geretourneerd binnen 14 dagen. De consument dient het product in de originele verpakking terug te sturen.
2. Het recht op herroeping vervalt als de consument het product heeft gebruikt, bezwaard of op enige wijze heeft beschadigd.
3. Het volledige aankoop bedrag zal binnen 30 dagen terug worden gestort op de rekening van de consument.
4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende situaties:
4.1 Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 7 werkdagen.
4.2 Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, hieronder wordt verstaan; Maatwerk, een product met een specifieke kenmerk wat voor de consument is aangebracht, een gepersonaliseerd product, etc.
4.3 Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Mocht het bestelde onverhoopt niet meer leverbaar zijn of om andere redenen vertraging op levert, zal de ondernemer de consument hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De consument heeft als gevolg hiervan het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
4. Er is sprake van levering als de consument het bestelde in ontvangst heeft genomen.
5. De genoemde termijnen op de website van de ondernemer zijn een indicatie waar zij naar streven, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend, tenzij de consument schriftelijke met de ondernemer is overeengekomen dat er binnen een bepaalde termijn geleverd zal worden.

Artikel 10 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij de levering van het product. De consument heeft ook de keuze het verschuldigde bedrag direct te voldoen met het plaatsen van de bestelling.
2. Bij enkele bestellingen vraagt de ondernemer een voorschot, dit zal vooraf worden afgesproken en deze zal nooit meer bedragen dan 50% van het gehele aankoop bedrag.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Overmacht
1. De ondernemer is niet aansprakelijk, indien hij zijn verbintenissen niet kan nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. De ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van alle door de ondernemer aan de consument verkochte en geleverde producten blijven eigendom van de ondernemer zolang de consument zijn betalingsverplichting niet of niet geheel heeft voldaan.
2. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de ondernemer of een door de ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de ondernemer zijn eigendomsrecht wilt uitoefenen, als die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de ondernemer zo snel al redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de ondernemer.

Artikel 13 – Toepasselijk recht & Bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten met de ondernemer aangegaan is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis. Uitgezonderd de geschillen die niet in de bevoegdheid van de kantonrechter vallen, zal de rechter van de rechtbank Rotterdam hier kennis van nemen. Dit tenzij de ondernemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen.

Artikel 14 – Privacy
1. Indien de consument bij de ondernemer een bestelling plaatst, worden de gegevens van de consument opgenomen in het klantenbestand. De ondernemer heeft zich te houden aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van de consument niet verstreken aan derden.
2. De ondernemer respecteert de privacy van de gebruiker van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ondernemer zijn en dienen schriftelijke te worden vastgesteld dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Voorwaarden van KSM-Steigerhout, gevestigd te Sliedrecht, Nederland
Versie geldig vanaf 01-09-2016

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
3. Bedrijf: een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluiten gebruikt gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
1. Naam en rechtsvorm: KSM-Steigerhout
2. Adres: Matena 11
3. Postcode en vestigingsplaats: 3356LG Papendrecht (Nederland)
4. KvK-nummer: 73894192
5. BTW-id nummer: NL002208381B41
6. Telefoonnummer: 0031 (0) 622224187 of 0031 (0) 634415558
7. Bedrijfsactiviteiten: Vervaardiging van meubels in de ruimste zin van het woord, detailhandel voor meubels voornamelijk vervaardigd uit steigerhout. Verhuur van meubels aan consumenten en bedrijven.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat iedere overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Mocht de consument akkoord geven op de offerte van de ondernemer, dient de consument op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden welke de ondernemer ter beschikking stelt via de internetsite www.ksmsteigerhout.nl en heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
3. Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden van de ondernemer.
3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen worden de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de ondernemer erkend.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien het aanbod onder voorwaarden geschiedt of beperkt beschikbaar is, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aangeboden product en/of dienst.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Zowel van de consument als van de ondernemer.
4. Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
5. Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer enkel nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijke zijn bevestigd.
6. Een aanbieding geldt niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst via elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument via elektronische weg kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Prijzen
1. De prijzen worden niet verhoogt zolang de aanbieding loopt, tenzij wettelijke maatregelen die noodzakelijk maken.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is de ondernemer niet aansprakelijk.
3. Alle genoemde prijzen zijn in Euro (€) en inclusief 21% BTW.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. De consument is verplicht de geleverde producten direct te controleren bij ontvangst. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de ondernemer.
4. Indien de consument heeft geconstateerd dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is en deze toch in gebruik neemt, vervalt het recht tot reclameren en terugzending.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen, bewuste roekeloosheid.
6. Garantie wordt uitgesloten indien:
6.1 de consument in gebreke is gebleven.
6.2 de consument zelf het product heeft gerepareerd/bewerkt of heeft laten repareren/bewerken door een derden.
6.3 het product aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig is behandeld of er in strijd met de aanwijzingen is behandeld.
6.4 de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7. Indien de klacht van de consument door de ondernemer gegrond wordt verklaard, zal de ondernemer een passende oplossing zoeken waarin beide partijen zich kunnen vinden.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (Art 7:5 BW), heeft de consument het recht de geleverde goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat het product bij u afgeleverd is. Indien de consument binnen deze termijn niet kenbaar heeft gemaakt de koop te willen annuleren of het product niet heeft geretourneerd, is de koop een feit. De consument is verplicht aan te kunnen tonen dat zij het product heeft geretourneerd binnen 14 dagen. De consument dient het product in de originele verpakking terug te sturen.
2. Het recht op herroeping vervalt als de consument het product heeft gebruikt, bezwaard of op enige wijze heeft beschadigd.
3. Het volledige aankoop bedrag zal binnen 30 dagen terug worden gestort op de rekening van de consument.
4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende situaties:
4.1 Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 7 werkdagen.
4.2 Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, hieronder wordt verstaan; Maatwerk, een product met een specifieke kenmerk wat voor de consument is aangebracht, een gepersonaliseerd product, etc.
4.3 Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Mocht het bestelde onverhoopt niet meer leverbaar zijn of om andere redenen vertraging op levert, zal de ondernemer de consument hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De consument heeft als gevolg hiervan het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
4. Er is sprake van levering als de consument het bestelde in ontvangst heeft genomen.
5. De genoemde termijnen op de website van de ondernemer zijn een indicatie waar zij naar streven, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend, tenzij de consument schriftelijke met de ondernemer is overeengekomen dat er binnen een bepaalde termijn geleverd zal worden.

Artikel 10 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij de levering van het product. De consument heeft ook de keuze het verschuldigde bedrag direct te voldoen met het plaatsen van de bestelling.
2. Bij enkele bestellingen vraagt de ondernemer een voorschot, dit zal vooraf worden afgesproken en deze zal nooit meer bedragen dan 50% van het gehele aankoop bedrag.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Overmacht
1. De ondernemer is niet aansprakelijk, indien hij zijn verbintenissen niet kan nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. De ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van alle door de ondernemer aan de consument verkochte en geleverde producten blijven eigendom van de ondernemer zolang de consument zijn betalingsverplichting niet of niet geheel heeft voldaan.
2. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de ondernemer of een door de ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de ondernemer zijn eigendomsrecht wilt uitoefenen, als die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de ondernemer zo snel al redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de ondernemer.

Artikel 13 – Toepasselijk recht & Bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten met de ondernemer aangegaan is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis. Uitgezonderd de geschillen die niet in de bevoegdheid van de kantonrechter vallen, zal de rechter van de rechtbank Rotterdam hier kennis van nemen. Dit tenzij de ondernemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen.

Artikel 14 – Privacy
1. Indien de consument bij de ondernemer een bestelling plaatst, worden de gegevens van de consument opgenomen in het klantenbestand. De ondernemer heeft zich te houden aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van de consument niet verstreken aan derden.
2. De ondernemer respecteert de privacy van de gebruiker van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ondernemer zijn en dienen schriftelijke te worden vastgesteld dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 KSM-Steigerhout | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel